Aktualności

NAUCZANIE BILINGWALNE

Projekt „Nauczanie bilingwalne” był realizowany  w terminie 01.09.2011r. – 31.12.2011r. Podczas realizacji projektu nawiązano współpracę transgraniczną pomiędzy polskim (Miejski Zespół Szkół nr2) i niemieckim (Augustum-Annen Gymnasium) gimnazjum. Zrealizowano zaplanowane międzynarodowe spotkania młodzieży gimnazjalnej z Polski (Bolesławiec) i Niemiec (Görlitz) polegające na działaniach edukacyjnych, połączonych z modułami językowymi prowadzonych w systemie bilingwalnym. W ramach wspólnych działań uczniowie z obu szkół uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych z matematyki, fizyki, biologii oraz geografii, oraz wzięli udział w dwóch jednodniowych wycieczkach krajoznawczych w  Góry Żytawskie oraz Rudawy Janowicke, które połączone były z modułami dydaktycznymi.

 

 

Realizacją zamierzonych celów zajmowali się nauczyciele geografii, biologii, fizyki oraz matematyki z obu szkół, którzy wspólnie przygotowywali konspekty zajęć dydaktycznych. W trakcie zaplanowanych zajęć dydaktycznych nastąpiła integracja uczniów polskich i niemieckich oraz nawiązanie kontaktów między nimi (wymieniono adresy mailowe). Uczniowie zapoznali się z nową kulturą, zwyczajami, inną mentalnością. Uczniowie uczestniczący w zajęciach dydaktycznych na terenie szkół partnerskich zapoznali się z  zasadami organizacji szkoły obcojęzycznej oraz poznali fachowe słownictwo w danym języku obcym z matematyki, fizyki, biologii oraz geografii. Wspólne działanie korzystnie wpłynęło na kształcenie kompetencji językowej i  umiejętności praktycznego zastosowania języka obcego w codziennych sytuacjach.

 

 

W projekcie wzięło udział po 10 uczniów z każdej ze szkół partnerskich. Realizacją zamierzonych celów zajmowali się nauczyciele geografii, biologii, fizyki oraz matematyki z obu szkół, którzy wspólnie przygotowywali konspekty zajęć dydaktycznych. Czynny udział w charakterze tłumaczy pełnili również nauczycie języków obu szkół. Przedsięwzięcie przyczyniło się do przełamywania barier kulturowych i moralnych, wpłynęło na łatwość porozumiewania się w języku obcym i stworzyło podwaliny do przyszłej współpracy w zjednoczonej Europie.

Cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane w szczególności:

- nawiązywane zostały  i są podtrzymywane kontakty pomiędzy młodzieżą obu krajów, integracja uczniów polskich i niemieckich
- uczniowie poznali nową kulturę, zwyczaje, inną mentalność,
- kształtowanie postawy tolerancji i aprobaty dla odmienności narodowej, kulturowej i obyczajowej,
- poznanie zasad organizacji szkoły w innym kraju,
- kształcenie kompetencji językowej i  umiejętności praktycznego zastosowania języka obcego w codziennych sytuacjach,

- poznanie fachowego słownictwa w danym języku obcym  w dziedzinie matematyki, fizyki, biologii oraz geografii

 

15.09.2011r.

Wycieczka w Góry Żytawskie

W dniu 15 września 2011 roku 20 uczniów (po 10 z każdej szkoły partnerskiej) wzięło udział w wycieczce w Góry Żytawskie w ramach której przeprowadzono zajęcia integracyjne (gry i zabawy) oraz dwa dwugodzinne moduły dydaktyczne z biologii oraz geografii. Uczniowie wspólnie rozwiązywali karty pracy z tych przedmiotów dotyczące następujących zagadnień: Drzewostan i środowisko przyrodnicze Gór Żytawskich. Uczniowie w parach tworzyli również proponowane loga projektu, wśród których wyłoniono zwycięzcę, którego praca pojawiła się na materiałach promujących projekt. Po zajęciach dydaktycznych oraz krótkiej wędrówce uczniowie wspólnie zjedli posiłek i udali się w drogę powrotną do Bolesławca i Görlitz.

 

27.09.2011r. –

Wycieczka w Rudawy Janowickie

W dniu 27 września 20 osobowa grupa z Bolesławca i Görlitz wyjechała na jednodniową wycieczkę w Rudawy Janowickie nad Kolorowe Jeziorka, na której przeprowadzono również dwa dwugodzinne modyły dydaktyczne z biologii oraz geografii. Uczniowie wypełniali wspólnie w grupach obcojęzycznych karty pracy dotyczące tematów Środowisko przyrodnicze Rudaw Janowickich(Kolorowe Jeziorka) oraz ekosystem lądowy na przykładzie lasu. Po krótkiej wędrówce i wspólnym posiłku uczniowie wrócili do Bolesławca i Görlitz.

 

12.10.2011r.

Zajęcia dydaktyczne z geografii i biologii (Bolesławiec, Görlitz)

W dniu 12 września nauczyciele geografii i biologii przeprowadzili dwa wyjazdowe dwugodzinne moduły dydaktyczne wśród uczniów ze szkół partnerskich. Przeprowadzono zajęcia teoretyczne z 10 uczniami w każdej ze szkół. Tematami lekcji były Organy roślinne –(biologia) oraz Budowa wnętrza Ziemi i powstawanie skał – (geografia, przy użyciu skał znalezionych podczas wycieczek).

 

03.11.2011r.

Zajęcia dydaktyczne z geografii i biologii  (Bolesławiec).

W dniu 03 października nauczyciele geografii i biologii wspólnie przeprowadzili dwa dwugodzinne moduły dydaktyczne z uczniami ze szkół partnerskich. Przeprowadzono zajęcia praktyczne z 20 uczniami obu szkół. Tematami lekcji były: Liść – wytwórnia pokarmu - (biologia zajęcia mikroskopowe) oraz Atrakcje turystyczne Dolnego Śląska i Saksonii- (geografia).

 

15.11.2011r. , 01.12.2011r

Zajęcia dydaktyczne z fizyki i matematyki (Bolesławiec, Görlitz)

W dniu 15 października oraz 1 grudnia nauczyciele fizyki i matematyki przeprowadzili dwa wyjazdowe dwugodzinne moduły dydaktyczne wśród uczniów ze szkół partnerskich. Przeprowadzono zajęcia teoretyczne z 10 uczniami w każdej ze szkół. Tematami lekcji były: 1.Zbiór liczb wymiernych, 2.Skala i mapa. oraz 1.Różne skale temperatur, 2. Różne stany skupienia –(fizyka).

23.11.2011r ., 14.12.2011r

Zajęcia dydaktyczne z fizyki i matematyki (Görlitz)

W dniu 23 października oraz 14 grudnia nauczyciele fizyki i matematyki wspólnie przeprowadzili dwa dwugodzinne moduły dydaktyczne z uczniami ze szkół partnerskich. Przeprowadzono zajęcia praktyczne z 20 uczniami obu szkół. Tematami lekcji były: 1.Działania w zbiorze liczb wymiernych 9informacje o Bolesławcu) 2- Rzymski system zapisu liczb.(matematyka) oraz 1.Różne skale temperatur, Zmiany stanów skupienia ciał,  2.Analiza energetyczna procesów cieplnych – część doświadczalna. (fizyka)

 

20.12.2011r.

Spotkanie integracyjne (Bolesławiec).

W dniu 20 grudnia odbyło się integracyjne, podsumowujące realizację działań projektu „Nauczanie bilingwalne” spotkanie,  w którym udział wzięli przedstawiciel Gminy Miejskiej Bolesławiec – Pan Stanisław Wyganowski, dyrekcja MZS nr2 wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie, nauczyciele innych przedmiotów MZSnr2 oraz 20 uczniów ze szkół partnerskich. Na spotkaniu tym zarówno nauczyciele jak i uczniowie wymienili się spostrzeżeniami z realizacji projektu oraz  pokazano prezentację multimedialną przedstawiającą zdjęcia z realizacji zadań projektowych. Ustalono również zasady dalszej współpracy szkół partnerskich.

Monika Mlak